Allmänna avtalsvillkor

Inledning

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet (”Avtalet”) mellan kunden (”Kunden”) och Digital Step AB (”Digital Step”), 559195-2261, och gäller alla avtal som ingåtts mellan Digital Step och Kunden så länge inte Digital Step och Kunden skriftligen överenskommit om sådan avvikelse.

Tjänsten

Tjänsten specifieras i avtalet med Kunden / överenskommelsen. Tjänsten är juridiskt bindande när det föreligger ett godkänt avtal eller en gjord överenskommelse (”Avtalet”). Ändringar i Avtalet skall ske skriftligt, med båda parters godkännande.

Digital Step:s ansvar

Digital Step skall efter bästa förmåga leverera tjänster enligt Avtalet till Kunden. Digital Step äger rätt att anlita underleverantörers tjänster för att uppfylla villkoren i Avtalet.

Force Majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelse samt fel eller försening i tjänster från underleverantör, skall detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om respektive parts åtaganden till väsentlig del förhindrats längre tid än en månad på grund av omständighet angiven ovan, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet frånträda sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.

Avtalets upphörande

Avtalet löper under kontraktstiden med eventuell uppsägningstid enligt Avtalet. Skulle ett löpande avtal inte sägas upp före slutdatum löper avtalet vidare med en ny avtalsperiod med samma längd som den första avtalsperioden. Digital Step har samma rätt som kund att säga upp avtalet i enlighet med avtalad period och uppsägningstid. Digital Step fortsätter med leverans av tjänster enligt Avtalet ända till sista dagen i avtalsperioden, om inget annat skriftligen överenskommits. Digital Step har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter samt förpliktelser avseende Avtalet till tredje part.

Priser

Alla priser anges i svenska kronor exklusive moms om inget annat uttryckligen angivits. Om ändringar i befintliga avgifter eller om nya avgifter tillkommer efter att Avtalet ingåtts, äger Digital Step rätten att reglera avtalade priser i överensstämmelse härmed. Alla priser anges exklusive eventuella kostnader för förvärv av immateriella rättigheter för bilder/foton, eller textmaterial samt exklusive eventuella kostnader för annonsering om detta krävs för leverans av den avtalade tjänsten såvida inget annat skriftligen angivits. Om inget pris angivits för en tjänst gäller pris enligt Digital Step:s vid tiden gällande prislista, som Kunden fått tillgång till. Om förutsättningarna för att leverera tjänsten förändrats eller om det tillkommer arbete utöver det Digital Step känt till vid avtalets ingång är det föremål för separat fakturering enligt vid tiden gällande prislista.

Indexreglering

Priser på löpande avtal uppregleras årligen den 1 juni efter Arbetskostnadsindex, AKI för tjänstemän från SCB – baserat på förändringen mellan indextalet i januari samma år som avtalets ingång och det senaste definitivt fastställda indextalet.

Hantering av externa kostnader

Vid vidarefakturering/förskottsfakturering av externa kostnader (vanligen annonskostnader) tar vi ut en administrativ avgift på 800 kr per faktureringstillfälle samt vid förmedling av betalning för annonskostnader 2,5 % av totalt belopp.

Betalningsvillkor m.m.

Fakturering och betalningsvillkor: enligt Avtalet. Om Avtalet inte reglerar betalningsvillkor gäller följande villkor: 20 dagars betalningstid och fakturering periodvis i utförandemånaden. Vid försenad betalning debiteras 16 % dröjsmålsränta (från förfallodagen till dess full betalning erhållits) samt lagstadgad påminnelseavgift. Vid utebliven betalning lämnas ärendet vidare till inkasso. Om en tjänst helt eller delvis inte kan levereras på grund av Kundens bristande eller försenade medverkan äger Digital Step rätt att fakturera Kunden ett belopp som motsvarar ett belopp som om tjänsten kunnat levereras i sin helhet i enlighet med Avtalet. Försenad betalning är att betrakta som att kund inte fullgör sina betalningsförpliktelser och därmed äger Digital Step rätt att häva Avtalet eller vidhålla det och vidta nödvändiga åtgärder.

Avbokning av konsultationsmöte, workshop eller utbildning

Vid av- eller ombokning av konsultationsmöte, workshop eller utbildning senare än två veckor före det inplanerade tillfället äger Digital Step rätt att debitera 50% av beloppet. Vid av eller ombokning av konsultationsmöte, workshop eller utbildning senare än 48 timmar före det inplanerade tillfället äger Digital Step rätt att debitera hela beloppet, som om tillfället kunnat genomföras.

Värvning av personal

Om Kunden under samarbetet med Digital Step och upp till 12 månader därefter, direkt eller indirekt, anlitar personal som arbetat hos Digital Step under tiden för samarbetet så skall Digital Step ersättas för den ekonomiska skada som uppstår. Då skadan svårligen kan beräknas, fastställs den härmed till ett belopp om 300 TSEK (tre hundra tusen kronor) som skall erläggas senast 60 dagar från det att skadan skett.

Övrigt ansvar

Digital Step kan inte i något fall hållas ansvarig för förluster orsakade av försening av någon del av Digital Step:s tjänster. Inte heller kan Digital Step hållas ansvarigt för driftsförlust, förlorad inkomst, felaktigt spenderade annonsbudgetar hos t ex Google, Facebook eller andra annons/affiliatenätverk, följdskador eller andra indirekta förluster. Digital Step kan inte hållas ansvarigt för skada som vållats av Digital Step:s tjänster som t ex. dataförlust, skada på mjukvara eller nedtider för webbplatser och IT-system. I alla hänseenden är Digital Step:s ansvar begränsat till ett belopp som motsvarar den summa som fakturerats kunden avseende den aktuella tjänsten de 3 föregående månaderna före tidpunkten då Kunden framställde sitt krav mot Digital Step. Digital Step är inte ansvarig om Kunden eller tredje part utan att informera Digital Step genomför förändringar i domännamn, webbsidor eller länkar. Digital Step levererar komplexa tjänster som sökmotoroptimering, efter bästa förmåga, men är inte ansvarig för bristande uppfyllelse som resultat av ändringar i bedömningsalgoritmer, sökkriterier, visningspolicy eller andra omständigheter utanför Digital Step:s kontroll.

Giltighet och ändring

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Villkorsändring träder i kraft 1 månad efter det att ändringen publicerats på Digital Step:s webbplats, https://digitalstep.se.

Tvist

Vid tvist som uppkommer i anledning av dessa allmänna villkor skall talan väckas vid Göteborgs tingsrätt. Svensk lag skall tillämpas på dessa allmänna villkor. Dessa villkor träder i kraft den 28 mars 2019.